مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

 

آرشیو خبر

 
 دوره های آموزشی نیم سال اول سال 96 مرگز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
عناوین و محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های بهمن ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های دی ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های آبان ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های مهر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های شهریور ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های مرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های تیرماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های خردادماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های اردیبهشت ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها

 لینک دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول سال ۹۶
 

 

آرشیو سال ۹۵

 دوره های آموزشی مرگز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
عناوین و محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های بهمن ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های دی ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های آبان ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های مهر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های شهریور ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های مرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های تیر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های خرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های اردیبهشت ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
  دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم سال ۹۵ لینک دانلود تقویم
 عناوین دوره های قابل اجرا در محل سازمان ها و شرکت ها لینک مشاهده دوره ها

 

دپارتمانهای آموزشی