مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

اخبار

اخبار

تبلیغات

 

آرشیو خبر

 

 دوره های آموزشی مرگز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
عناوین و محتوای دوره های خردادماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های اردیبهشت ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
لینک دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول سال ۹6

 


آرشیو سال ۹۵


 دوره های آموزشی مرگز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
عناوین و محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های بهمن ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
عناوین و محتوای دوره های دی ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های آذر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های آبان ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های مهر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های شهریور ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های مرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های تیر ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های خرداد ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
 عناوین و محتوای دوره های اردیبهشت ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران لینک مشاهده دوره ها
  دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم سال ۹۵ لینک دانلود تقویم
 عناوین دوره های قابل اجرا در محل سازمان ها و شرکت ها لینک مشاهده دوره ها